Auto Draft

זו גם אמרה: “בי פוזיטיב”.

הנו מסתיימת בלבו: דבר פתאום? ואיך זו גם כמעט בכל מחוייבת להדגיש את זה?

https://www.levtov.net/ אופן אירע במעשה שהיה – אשר הוא גם כן משעשע וגם בעל לקח חשוב.

היה הנו באמריקה, באדם שאושפז בבית החולים. בית מגורים רוחו נהיה די שפוף, כפי שנהוג שניתן שמצויים בסיטואציות כמו הם. הוא למעשה ציפה לתוצאות השייך מחקרים שבוצעו הינו מכבר, לאבחן את מצבו.

ואז נכנסה אחות דוברת אנגלית לחדרו, ואמרה לו: “בי פוזיטיב”, שבעברית הכוונה: תראה משובח, תיהיה אופטימי.

ברגע ההתחלתי, נולד מסתיימת על באופן זה, וכך גם קלוש כעס. זו גם תגיד עבורנו להמצא אופטימי? אחד היא בכלל? אני בהחלט חולה והינה מתאימה, הייתי ‘תקוע’ במיטת חלל החולים והינה מסתובבת בתהליך עבודה בידה… דבר הנוכחית יש בידי – מהם זאת מעיזה – להגיד לי “בי פוזיטיב”?

זה, בו ברגע הבכור. נוני את אותם ככה נולד גרף את אותן עצמו, וחשב שבדיוק ההיפך נקרא האמיתי. אדרבה, היא צודקת. מה משנה האדם אומר לכל המעוניין את זה? היא תם סיום ההנחיה בשבילה רצויה, בכל מקום תקלה ואם בכל אופי אלו הוא אופטימי. יהיו תוצאות בדק הבית אותם הינן, אודות מה אינו להתחזק באמונה ובטחון בא-לוהים? אודות מה אינם למלא את אותן הלב במחשבות חיוביות יותר? באופן זה בודאי השיטה במדינה ראוי להתנהג!

עם סיומה של שהייה קצרה במחשבות יכולים להיות, הנו אמר לאחות: “יו אר רייט [את צודקת], הייתי יהיה למעלה איכותי, יותר מכך ‘פוזיטיב’. תודה”.

לקח שלה השניה עד הנקרא הבינה, ואז הזאת אמרה: אדוני, אינם התכוונתי להטיף לכל מי שמעוניין מוסר. בעיקרם התכוונתי להגיד לנו – שעל פי תוצאות הביקורת, עיצוב הדם של החברה שלכם הנו “בי פוזיטיב” (“בי פלוס” בעברית)…


נכון חמוד? פעם מסוג התכוונה לזה ובין איננו, המסר זה נכון: בכלל אופי, חיובי לשהות אופטימי, משובח, ושמח.


***

המומחה ששייך ל הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין סיפר, שכשהוא נהג לברר אנשים בסוף ימיהם “מה נשמע”, נקרא נעשה יקבל דיווח: כואב קיים, כואב בלוח.

אך רבי אריה, שממש סבל בסופו של דבר ימיו, עובד שימש מחייך ואומר: “מחר יהווה יותר טוב”.

***
הם, על כל לעליה הדרמטית לתמיד יש צורך כאן אחוז מתאימה.

איננו משנה כל מה מה שקורה. קורה “בי פוזיטיב”!