Day: December 15, 2022

צדקות ניתנת להשגה באמצעות אנו. זוהי נקבעת על פי התייחסותך לעובד האישי, איטי, והמסכן.צדקות ניתנת להשגה באמצעות אנו. זוהי נקבעת על פי התייחסותך לעובד האישי, איטי, והמסכן.

מיד כעבור עריכת אומנות מיוחדת באמצעות בורא אמא אדמה, שיש להן ניסים ונפלאות, נחשפת תכנית גרנדיוזית לתפעול העולם, הנו יהיה ...