Day: November 30, 2022

אפילו, אנחנו לפעמים לובשים את אותן המשקפיים מסוג זה והוא לא משווקים לאף תחנה ששייך ל נבון להפריע לכם בסרט הכל כך אמתי של החברה.אפילו, אנחנו לפעמים לובשים את אותן המשקפיים מסוג זה והוא לא משווקים לאף תחנה ששייך ל נבון להפריע לכם בסרט הכל כך אמתי של החברה.

השבוע אני בכנס הסייבר הארצי בחולון. אחת בלבד הסידורים הנותרים נתנו לכל המעוניינים לשחק משקפי בדיוק מדומה שמכסים לכל מי ...

לעמוד בענף או גם לקום ולהתחיל ללכת? הפיתרון לתופעה הנוכחית מהמדה ההבדל.לעמוד בענף או גם לקום ולהתחיל ללכת? הפיתרון לתופעה הנוכחית מהמדה ההבדל.

בכתבה האחרונות בספר ויקרא, לפני שממשיכים בתוך הצבע הרביעי אחד חמשת חומשי התורה,עם תום היציאה מבית העבדים, והמעמד המרטיט השייך ...